КОМУНАЛЬНА СФЕРА

Комунальне підприємство «Керуюча компанія Чабани» (далі - КП) надає послуги з утри­мання 20-ти багатоповерхових житлових будинків та послуги з водопостачання та водовідведен­ня 2970 абонентам на території смт Чабани.

Протягом 2018 року КП нада­но житлово-комунальних послуг населенню та юридичним осо­бам на загальну суму – 12 030,5 тис. грн., а саме:

 

 • послуги з утримання бу­динків та прибудинкової території – 4 319,4 тис. грн.;
 • орендна плата - 551,6 тис. грн.;
 • інші послуги (виготовлен­ня технічних умов, при­бирання снігу, догляд за газонами та зеленими наса­дженнями) - 1118,8 тис. грн.;
 • послуги з водопоста­чання для населення - 2 029,9 тис. грн.;
 • послуги з водопостачан­ня для підприємств - 707,8 тис. грн.;
 • послуги з водовідве­дення для населення - 2 113,6 тис. грн.;
 • послуги з водовідведен­ня для підприємств - 556,0 тис. грн.;
 • послуги з вивезення сміття - 633,4 тис. грн.

 

Розрахунок за надані кому­нальні послуги з боку населення у 2018 році склав 97 % від нара­хованих сум.

Протягом 2018 року КП «Ке­руюча компанія Чабани» отри­мало від Чабанівської селищної ради – 11379,2 т ис. грн.; у тому числі 7714,2 тис.грн. як внески до статуту комунального підприєм­ства та 3665,0 тис. грн. дотацій.

До статуту КП «Керуюча ком­панія Чабани» Чабанівською селищною радою у 2018 році внесено 7 714,2 тис. грн., які спрямовані на:

 

 • капітальний ремонт ліфтів житлового будинку по вул. Юності,1 - 1 350,0 тис. грн.;
 • капітальний ремонт по­крівлі житлового будинку по вул. Машинобудівників, 2 - 1480,0 тис. грн.;
 • капітальний ремонт по­крівлі житлового будинку по вул. Машинобудівників, 4 - 1000,0 тис. грн.;
 • придбання системи поливу по вул. Машинобудівників, 4 - 190,0 тис. грн.;
 • капітальний ремонт вимо­щення житлового будинку по вул. Машинобудівників, 6А - 200,6 тис. грн.;
 • капітальний ремонт вимо­щення житлового будинку по вул. Машинобудівників, 8 - 169,9 тис. грн.;
 • капітальний ремонт по­крівлі житлового будинку по вул. Машинобудівників, 6А - 817,4 тис. грн.;
 • капітальний ремонт по­крівлі житлового будин­ку по вул. Покровська, 1 - 771,0 тис. грн.;
 • Придбання трактора з об­ладнанням - 600,0 тис. грн.;
 • Придбання системи авто­матичного поливу по вул. Машинобудівників, 6 - 141,3 тис. грн.;
 • Придбання садово-парко­вих лавок - 35,8 тис. грн.;
 • Придбання урн для сміття - 15,6 тис. грн.;
 • Ремонт насосного облад­нання з комплектуючими для КНС - 44,6 тис. грн.;
 • Капітальний ремонт вводу системи опалення житлово­го будинку по вул. Юності - 298,0 тис. грн.;
 • Капітальний ремонт по­крівлі житлового будин­ку по вул. Юності, 1А - 600,00 тис. грн.

 

Дотації, отримані КП у 2018 році від Чабанівської селищної ради, дозволили забезпечити на­лежний рівень надання послуг населенню, уникнути виникнен­ня кредиторської заборгованості та своєчасно здійснювати фінан­сування видатків комунального підприємства.

Видатки КП «Керуюча компа­нія Чабани» у 2018 році склали - 14 640,4 тис.грн., у тому числі:

 

 • заробітна плата - 5 689,5 тис. грн.;
 • податки - 981,6 тис. грн.;
 • оплата електроенергії - 1 848,2 тис. грн.;
 • придбання паливо-мас­тильних матеріалів - 1 003,8 тис. грн.;
 • витрати на вивезення сміт­тя - 449,9 тис. грн.;
 • придбання інших матеріа­лів - 635,6 тис. грн.;
 • оплата послуг ПАТ «Київ водоканал» - 868,4 тис. грн.;
 • оплата послуг підрядних організацій - 2 848,2 тис. гр н.;
 • обслуговування ліфтів - 97,6 тис. грн.;
 • придбання запасних час­тин - 217,6 тис. грн.;

 

Дебіторська заборгованість КП станом на 01.01.2019 року становить - 1505,0 тис. грн., в тому числі:

 

 • заборгованість населення за послуги з утримання бу­динків - 773,3 тис. грн.;
 • заборгованість населення за водопостачання та водо­відведення - 380,7 тис. грн.;
 • заборгованість бюджетних установ за вивіз сміття, во­допостачання і водовідве­дення - 7,4 тис. грн.;
 • заборгованість інших під­приємств - 343,6 тис. грн.

 

Дотації, отримані КП від Ча­банівської селищної ради протя­гом 2018 року, дозволили профі­нансувати виконання наступних робіт:

 

 • поточний ремонт каналіза­ційно-насосної станції по вул. Машинобудівників - 142,1 тис. грн.;
 • поточний ремонт кабелю живлення по вул. Юності, 1 - 5,8 тис. грн.;
 • поточний ремонт електро­щитової по вул. Машинобу­дівників, 6Б - 5,6 тис. грн.;
 • очищення самопливного каналізаційного колектору по вул. Машинобудівників- Покровська - 150,7 тис. грн.;
 • капітальний ремонт елек­тричних мереж по заміні коридорного освітлення ба­гатоповерхового будинку по вул. Машинобудівників, 5 - 86,3 тис. грн.;
 • часткова оплата робіт по капітальному ремонту по­крівлі будинку по вул. Машинобудівників, 4 - 449,4 тис. грн.;
 • виготовлення та вста­новлення дверей по вул. Машинобудівників, 4 - 10,1 тис. грн.;
 • проведено ремонт насосів - 37,9 тис. грн.;
 • придбано газонокосарку - 8,5 тис. грн.;
 • встановлення металоплас­тикових конструкцій у бу­динку по вул. Машинобу­дівників, 2 - 17,0 тис. грн.;
 • придбано основні засоби - 14,3 тис. грн.;
 • ремонт дощової каналізації по вул. Машинобудівників, 6 та 6В - 17,0 тис. грн.;
 • заміна каналізаційних тру­бопроводів в підвальних приміщеннях в житлових будинках по вул. Маши­нобудівників, 6, 6Б, 6А та Юності, 1 - 1,0 тис. грн.;

 

утеплення трубопрово­дів опалення в підвальних приміщеннях в житлових будинках по вулицях:

 

 • Машинобудівників, 2, 6Б, 6В, 6А, 5,
 • Юності, 1 та Покровська, 1, 5, 5Б - 24,0 тис. грн.

 

18

назад 17 стр.   далі 19 стр.