РОБОТА З ПИТАНЬ СУБСИДІЙ

Процедура оформлення жит­лової субсидії для відшкоду­вання витрат на оплату жит­лово-комунальних послуг здійснювалася, як і раніше, структурним підрозділом з пи­тань соціального захисту насе­лення Києво-Святошинського району або уповноваженою осо­бою в селищній раді за місцем реєстрації заявника (орендарі — за місцем проживання).

Для оформлення субсидій відповідальною особою селищ­ної ради надавалися запити для видачі довідок про нарахування комунальних послуг у відповід­ні установи та організації.

Всього з 01.01.2018 по 31.12.2018 до селищної ради на­дійшло 294 заяви щодо призна­чення житлової субсидії:

З початку опалювального періоду в 2018 році громадяна­ми, які проживають на терито­рії Чабанівської селищної ради, було подано 251 з аява н а о три­мання субсидії, з яких 84 - комі­сійні. Наразі прийнято рішення про нарахування субсидії або відмову по 103 домогосподар­ствам, що складає 41% в ід з а­гальної кількості поданих заяв. Залишаються неопрацьованими в Управлінні 148 справ, з яких 69-комісійні, що складає 59% від загальної кількості поданих заяв.

Для порівняння: у 2017 році звернулося за субсидією 217 осіб, у 2016 - 479 осіб.

Наприкінці 2018 року для за­безпечення ефективної роботи із реалізації прав суб’єктів звер­нень на отримання субсидії в Центрі надання адміністратив­них послуг Чабанівської селищ­ної ради введено посаду адміні­стратора із надання субсидій.

На сьогоднішній день корис­туються субсидіями близько 1000 домогосподарств, які заре­єстровані на території Чабанів­ської селищної ради.

5

назад 4 стр.   далі 6 стр.