ТЕРИТОРІЯ ТА НАСЕЛЕННЯ СТАНОМ НА 01.01.2019 р.

Територія Чабанівської селищ­ної ради в порівнянні з минулим звітним періодом юридично не змінилася та складає 582,9 га, у т.ч.: 322,6 га – смт Чабани та 260,3 га - с. Новосілки.

На території смт Чабани – 27 вулиць, с. Новосілки – 36.

У 2018 році рішеннями селищ­ної ради присвоєні назви ново­утвореним вулицям в с. Новосіл­ки – вулиці Святоандріївська, Оксамитова, Калинова, Весня­на (на колишніх ділянках інститу­ту садівництва) та перейменовано вулицю «Лісна» в с. Н овосілки на вулицю «Лісова». Нововве­дені назви вулиць направлені до Державного підприємства «На­ціональні інформаційні систе­ми» для введення до словника державного реєстру.

З метою отримання даних щодо точної кількості домогос­подарств, які знаходяться на те­риторії селищної ради, у т.ч. осо­бистих селянських господарств, площі земель, що знаходяться в користуванні жителів, ведеться погосподарський облік дворів.

З 2018 року Чабанівська се­лищна рада розпочала викорис­товувати програмний комплекс «Погосподарський облік для сільських, селищних рад», який надає можливість ведення доку­ментів погосподарського обліку в електронному вигляді, накопи­чення і систематизації відомос­тей по кожному з розташованих на її території населених пунк­тів, формування статистичних звітів, отримання актуальної ін­формації в автоматичному режи­мі, формування та друк аналі­тичних таблиць тощо.

Житлових багатоквартирних будинків різних форм управлін­ня, у т. ч. гуртожитків, у двох населених пунктах – 63: у Чаба­нах – 29, у Новосілках – 34. У приватному секторі - 1455 бу­динків, у т.ч.: 690 – в Н овосіл­ках, 765 – у Чабанах.

Станом на 01.01.2019 року кількість домогосподарств, роз­міщених на території Чабанів­ської селищної ради, становить 5723 одиниці, у тому числі по населених пунктах:

Населений пункт

Домогосподарств всього, одиниць

Багатоквартирні будинки, одиниць

Кількість квартир, одиниць

Індивідуальні житлові будинки, одиниць

Землеволодіння, га

смт Чабани

3 278

29

2 513

765

182

с. Новосілки

2 445

34

1 652

690

283

ВСЬОГО

5 723

63

4 165

1455

465

Наразі триває формування даних електронного погоспо­дарського обліку та паралельно вносяться нові дані в погоспо­дарські книги.

У двох населених пунктах ста­ном на 1 січня 2019 року кіль­кість населення порівняно з 2017 роком збільшилось, та складає понад 13,1 тисяч зареєстрова­них осіб. Впродовж 2018 року на території ради зареєструвались 548 о сіб т а з нялися з р еєстрації місця проживання – 381 особа.

Станом на 01.01.2019 року із числа зареєстрованих осіб, лю­дей пенсійного віку - понад 3 тис. осіб, у тому числі: учасників Другої світової війни - 3, прирів­няних до них – 46 осіб, інвалідів Другої світової війни – 1, учасни­ків бойових дій – воїнів-інтерна­ціоналістів - 34, багатодітних сі­мей – 51 сім’я, у яких виховується 164 д итини, у т.ч. в с мт Ч абани – 33 с ім’ї, – д е з агальна к іль­кість дітей становить 105 осіб, у с. Новосілки – 18 сімей із загаль­ною кількістю - 59 дітей, підопіч­них ( сироти та позбавлені бать­ківського піклування) – 8 сімей, чорнобильців – 99 осіб, інвалідів - 125, з них дітей-інвалідів – 17, учасників бойових дій на сході України – 95 осіб, у тому числі 41 особа, які перебувають на обліку у Києво-Святошинському район­ному військовому комісаріаті.

Всього на території ради про­живає 1620 дітей шкільного віку, в т.ч.: в смт Чабани – 948 осіб, у с. Новосілки – 672 дитини. Дітей дошкільного віку – близько 1000 осіб.

У 2018 році зареєстрували в Чабанівській селищній раді 31 новонароджену дитину – жите­лів смт Ч абани та с. Новосілки. Загальна кількість фактично на­роджених дітей у 2018 році, бать­ки яких проживають на терито­рії Чабанівської селищної ради, складає близько 70 осіб.

Шлюб зареєстрували 34 сім’ї. Зареєстровано та видано 94 свідоцтва про смерть.

2

назад 1 стр.   далі 3 стр.